Териториално поделение на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4 на основание Заповед № 1015-05-53/04.08.2017 г. на директора на ТП – Видин и в съответствие Раздел III от Вътрешните правила за бракуване, продажба и безвъзмездно предоставяне на движими вещи, собственост на НОИ
ОБЯВЯВА
Процедура по продажба на служебен автомобил „ДЕУ НЕКСИЯ“, собственост на ТП на НОИ – Видин с рег. № ВН4799ВН, рама № KLATF19Y1SB564906, бензинов двигател № G15MF226227, работен обем 1498 см3 и мощност 57 kw, 4+1 места, цвят – зелен, с първоначална регистрация на 31.05.1995 г.
1. Начална минимална продажна цена на автомобила: 905,00 (деветстотин и пет) лева.
2. Размер на депозита – 90,50 лв. (деветдесет лева и петдесет стотинки) преведени по сметка на ТП на НОИ – Видин: IBAN BG88 FINV 9150 31 BGN0 FPHZ, BIC: FINVBGSF в ПИБ клон Видин или внесени в касата на ТП на НОИ – Видин в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
3. Оглед на автомобила може да се извърши, всеки работен ден в часовете 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00 часа, до 28.08.2017 г. включително в ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. Пазарска, № 4.
4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава оферта, съдържаща ценово предложение, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик лично, чрез пълномощник или по пощата с препоръчано писмо и обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертите се представят в деловодството на ТП на НОИ – Видин, ул. „Пазарска“ № 4, етаж 2, стая № 15, най-късно до 17:00 часа на 28.08.2017 г.
5. При приемане на офертата върху плика се отбелязва регистрационния входящ номер от ИСУД „Архимед“, часа на регистрация и поредният номер на подаване. На приносителя се предоставя регистрационния номер от деловодната система.
6. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:

представени след изтичане на крайния срок за получаване;
представени са в не запечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост.

7. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от минималната начална продажна цена на автомобила – 905,00 (деветстотин и пет) лева. Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.
8. Дата, място и час на провеждане на процедурата по продажба – процедурата ще се проведе на 29.08.2017 г. в ТП на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4, ет. 1, стая 9 от 09,30 часа.
9. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.
10. Резултатите от процедурата ще бъдат обявени на информационното табло в Административната сграда на ТП на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4, партер, в срок до 31.08.2017 г. и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.
11. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 (три) работни дни от датата на получаване на поканата по сметка на ТП на НОИ – Видин: IBAN BG88 FINV 9150 31 BGN0 FPHZ, BIC: FINVBGSF в ПИБ клон Видин или внесени в касата на ТП на НОИ – Видин.
12. Условията на процедурата по продажба са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“, информационното табло в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4 и във вестник „Ние“.
Лице за контакт: Цветанка Дичева – началник на отдел „Административен“- тел. 094/ 605 390.
 
В срока за подаване на оферти – 28.08.2017 г. за продажба на служебен автомобил „ДЕУ НЕКСИЯ“, собственост на ТП на НОИ – Видин с рег. № ВН4799ВН, съгласно заповед № 1015-05-53/04.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Видин, няма подадени такива.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.